شهر اینترنتی
کارفرما: شهرداری تهران
تکنولوژی : PHP , Mootools , Java
نوع سایت: وب سایت فول داینامیک
زمان طراحی: 7 هفته
آدرس سایت : www.shahreinterneti.com