شرکت ساختمانی خاورمیانه
کارفرما: شرکت ساختمانی خاورمیانه
تکنولوژی : PHP , Flash
نوع سایت: وب سایت فول فلش
زمان طراحی: 3 هفته
آدرس سایت : www.msp-co.com