شیوه تمدیددامنه در بهسازان به این صورت است که تیم پشتیبانی حداقل یکماه قبل از پایان تاریخ اعتبار دامنه با شما تماس گرفته و فرم تمدید دامنه را برای شما ایمیل می نماید و تنها کافیست تا شما با پر کردن فرم تمدید دامنه و پرداخت وجه آن به یکی از شماره حسابهای شرکت دامنه خود را تمدید نمایید.


دریافت فرم تمدید دامنه