هاست پیشرفته

Host A1

فضا 50 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان ندارد ، امکانات نامحدود

Host A2

فضا 100 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان ندارد ، امکانات نامحدود

Host A3

فضا 200 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان ندارد ، امکانات نامحدود

Host A4

فضا 500 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد، امکانات نامحدود

90,000 ريال ماهانه
790,000 ريال سالانه (دامنه رایگان)
1,270,000 ريال دوساله (دامنه رایگان)
سفارش دهید
Host A5

فضا 1000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

150,000 ريال ماهانه
1,190,000 ريال سالانه (دامنه رایگان)
1,910,000 ريال دوساله (دامنه رایگان)
سفارش دهید
Host A6

فضا 2000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

190,000 ريال ماهانه
1,990,000 ريال سالانه (دامنه رایگان)
3,190,000 ريال دوساله (دامنه رایگان)
سفارش دهید
Host A7

فضا 5000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

290,000 ريال ماهانه
2,690,000 ريال سالانه (دامنه رایگان)
4,310,000 ريال دوساله (دامنه رایگان)
سفارش دهید
Host A8

فضا 10000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

590,000 ريال ماهانه
5,290,000 ريال سالانه (دامنه رایگان)
8,470,000 ريال دوساله (دامنه رایگان)
سفارش دهید
Host A9

فضا 15000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

800,000 ريال ماهانه
7,500,000 ريال سالانه (دامنه رایگان)
14,000,000 ريال دوساله (دامنه رایگان)
سفارش دهید
Host A10

فضا 20000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

1,000,000 ريال ماهانه
10,000,000 ريال سالانه (دامنه رایگان)
18,000,000 ريال دوساله (دامنه رایگان)
سفارش دهید

Powered by WHMCompleteSolution