خبرخوان هاستینگ

 

Persian_fa-IR_3.4.x_lang_packs 2015-03-10 15:00:00-05 fa-IR_joomla_lang_full_3.4.1v1.zip 321.51 KB 1637
Persian_fa-IR_3.3.x_lang_packs 2014-05-02 15:00:00-05 fa-IR_joomla_lang_full_3.3.6v1.zip 311.95 KB 19446
fa-IR_joomla_lang_full_3.3.0v1.zip 310.43 KB 5313
fa-IR_joomla_lang_full_3.3.1v1.zip 313.63 KB 7680
fa-IR_joomla_lang_full_3.3.4v1.zip 312.05 KB 1001
fa-IR_joomla_lang_full_3.3.3v1.zip 310.79 KB 5142
Persian_fa-IR_3.2.x_lang_packs 2013-11-16 14:00:00-06 fa-IR_joomla_lang_full_3.2.3v1.zip 309.21 KB 5942
fa-IR_joomla_lang_full_3.2.1v1.zip 308.22 KB 5651
fa-IR_joomla_lang_full_3.2.0v1.zip 305.53 KB 2911
fa-IR_joomla_lang_full_3.2.4v1.zip 309.88 KB 341
fa-IR_joomla_lang_full_3.2.2v1.zip 308.47 KB 3434
Persian_fa-IR_3.1.x_lang_packs 2013-04-28 15:00:00-05 fa-IR_joomla_lang_full_3.1.4v1.zip 285.27 KB 9580
fa-IR_joomla_lang_full_3.1.1v1.zip 287.68 KB 7617
fa-IR_joomla_lang_full_3.1.0v1.zip 287.21 KB 608
Persian_fa-IR_3.0.3_lang_packs 2013-02-10 14:00:00-06 fa-IR_joomla_lang_full_3.0.3v1.zip 273.33 KB 5122
Persian_fa-IR_3.0.2_lang_packs 2012-11-18 14:00:00-06 fa-IR_joomla_lang_full_3.0.2v1.zip 271.03 KB 2764
Persian_fa-IR_3.0.0_lang_packs 2012-09-27 13:30:00-05 fa-IR_joomla_lang_full_3.0.0v1.zip 272.57 KB 2334

 

بهسازان هاست اولین ارائه دهنده هاست جوملا در ایران با نصب اختصاصی جوملا ، قالب های حرفه ای، ماژول، کامپوننت و فایروال حرفه ای رایگان جوملا در خدمت شما کاربران گرامی می باشد.

Release Name
Release Date
Filename
File Size
Download Count
Persian_fa-IR_2.5.9_lang_packs 2013-02-07 14:00:00-06 fa-IR_joomla_lang_full_2.5.9v1.zip 279.77 KB 21536
Persian_fa-IR_2.5.8_lang_packs 2012-11-18 14:00:00-06 fa-IR_joomla_lang_full_2.5.8v1.zip 276.63 KB 12927
Persian_fa-IR_2.5.7_lang_packs 2012-09-13 15:00:00-05 fa-IR_joomla_lang_full_2.5.7v2.zip 276.63 KB 11453
fa-IR_joomla_lang_full_2.5.7v1.zip 304.75 KB 2172
Persian_fa-IR_2.5.6_lang_packs 2012-06-28 17:00:00-05 fa-IR_joomla_lang_full_2.5.6v1.zip 275.7 KB 1661
fa-IR_joomla_lang_full_2.5.6v2.zip 276.24 KB 4761
Persian_fa-IR_2.5.4_lang_packs 2012-04-01 15:00:00-05 fa-IR_joomla_lang_full_2.5.4v1.zip 272.33 KB 2536
fa-IR_joomla_lang_full_2.5.4v2.zip 299.71 KB 2830
Persian_fa-IR_2.5.28_lang_packs 2014-12-11 14:00:00-06 fa-IR_joomla_lang_full_2.5.28v1.zip 280.33 KB 5931
Persian_fa-IR_2.5.27_lang_packs 2014-10-01 15:00:00-05 fa-IR_joomla_lang_full_2.5.27v1.zip 279.08 KB 11486
Persian_fa-IR_2.5.25_lang_packs 2014-09-25 15:00:00-05 fa-IR_joomla_lang_full_2.5.25v1.zip 278.93 KB 1056
Persian_fa-IR_2.5.24_lang_packs 2014-07-25 15:00:00-05 fa-IR_joomla_lang_full_2.5.24v1.zip 278.64 KB 5790
Persian_fa-IR_2.5.22_lang_packs 2014-06-13 15:00:00-05 fa-IR_joomla_lang_full_2.5.22v1.zip 278.63 KB 8125
Persian_fa-IR_2.5.21_lang_packs 2014-06-11 15:00:00-05 fa-IR_joomla_lang_full_2.5.21v1.zip 280.84 KB 122
Persian_fa-IR_2.5.20_lang_packs 2014-05-02 15:00:00-05 fa-IR_joomla_lang_full_2.5.20v1.zip 278.51 KB 5923
Persian_fa-IR_2.5.1_lang_packs 2012-02-08 14:00:00-06 fa-IR_joomla_lang_full_2.5.1v2.zip 270.58 KB 4589
fa-IR_joomla_lang_full_2.5.1v1.zip 270.54 KB 2272
Persian_fa-IR_2.5.19_lang_packs 2014-03-10 15:00:00-05 fa-IR_joomla_lang_full_2.5.19v1.zip 278.76 KB 8398
Persian_fa-IR_2.5.18_lang_packs 2014-02-08 14:00:00-06 fa-IR_joomla_lang_full_2.5.18v1.zip 278.39 KB 5615
Persian_fa-IR_2.5.17_lang_packs 2013-12-21 14:00:00-06 fa-IR_joomla_lang_full_2.5.17v1.zip 277.66 KB 8857
Persian_fa-IR_2.5.16_lang_packs 2013-11-16 14:00:00-06 fa-IR_joomla_lang_full_2.5.16v1.zip 277.59 KB 4590
Persian_fa-IR_2.5.13_lang_packs 2013-07-28 15:00:00-05 fa-IR_joomla_lang_full_2.5.13v1.zip 277.05 KB 20476
Persian_fa-IR_2.5.11_lang_packs 2013-04-27 15:00:00-05 fa-IR_joomla_lang_full_2.5.11v1.zip 279.6 KB 14875

 

بهسازان هاست اولین ارائه دهنده هاست جوملا در ایران با نصب اختصاصی جوملا ، قالب های حرفه ای، ماژول، کامپوننت و فایروال حرفه ای رایگان جوملا در خدمت شما کاربران گرامی می باشد.

بسته فرمت tar.gz فرمت zip
بسته نصب جوملا فارسی 3.3.6 دانلود دانلود
بروزرسانی جوملا 3.3.0 به 3.3.6 دانلود دانلود

 

بهسازان هاست اولین ارائه دهنده هاست جوملا در ایران با نصب اختصاصی جوملا ، قالب های حرفه ای، ماژول، کامپوننت و فایروال حرفه ای رایگان جوملا در خدمت شما کاربران گرامی می باشد.

بسته فرمت tar.gz فرمت zip
بسته نصب جوملا فارسی 2.5.28 دانلود دانلود
بروز رسانی جوملا فارسی 2.5.0 به 2.5.28 دانلود دانلود

 

بهسازان هاست اولین ارائه دهنده هاست جوملا در ایران با نصب اختصاصی جوملا ، قالب های حرفه ای، ماژول، کامپوننت و فایروال حرفه ای رایگان جوملا در خدمت شما کاربران گرامی می باشد.

Release Name  
Release Date  
Filename  
File Size  
Download Count  
Joomla3.4.1-Updates 2015-03-20 19:00:00-05 Joomla_3.4.x_to_3.4.1-Stable-Patch_Package.zip 1.74 MB 830
Joomla_3.4.1-Stable-Update_Package.zip 9.05 MB 4185
Joomla_3.4.x_to_3.4.1-Stable-Patch_Package.tar.gz 1.39 MB 399
Joomla_3.4.1-Stable-Update_Package.tar.gz 6.25 MB 349
Joomla_3.4.x_to_3.4.1-Stable-Patch_Package.tar.bz2 1.14 MB 188
Joomla_3.4.1-Stable-Update_Package.tar.bz2 5.12 MB 204
Joomla3.4.1 2015-03-20 19:00:00-05 Joomla_3.4.1-Stable-Full_Package.zip 10.5 MB 10692
Joomla_3.4.1-Stable-Full_Package.tar.bz2 6.15 MB 2120
Joomla_3.4.1-Stable-Full_Package.tar.gz 7.52 MB 1129

 

بهسازان هاست اولین ارائه دهنده هاست جوملا در ایران با نصب اختصاصی جوملا ، قالب های حرفه ای، ماژول، کامپوننت و فایروال حرفه ای رایگان جوملا در خدمت شما کاربران گرامی می باشد.

Release Name  
Release Date  
Filename  
File Size  
Download Count  
Joomla2.5.28-Updates 2014-12-10 00:00:00-06 Joomla_2.5.x_to_2.5.28-Stable-Patch_Package.zip 3.6 MB 552059
Joomla_2.5.28-Stable-Update_Package.zip 6.53 MB 13130
Joomla_2.5.27_to_2.5.28-Stable-Patch_Package.tar.bz2 306.47 KB 1933
Joomla_2.5.x_to_2.5.28-Stable-Patch_Package.tar.gz 2.16 MB 3341
Joomla_2.5.x_to_2.5.28-Stable-Patch_Package.tar.bz2 1.64 MB 2231
Joomla_2.5.28-Stable-Update_Package.tar.bz2 3.64 MB 1621
Joomla_2.5.27_to_2.5.28-Stable-Patch_Package.zip 405.13 KB 9015
Joomla_2.5.28-Stable-Update_Package.tar.gz 4.33 MB 1817
Joomla_2.5.27_to_2.5.28-Stable-Patch_Package.tar.gz 366.88 KB 1582
Joomla2.5.28 2014-12-10 00:00:00-06 Joomla_2.5.28-Stable-Full_Package.zip 7.73 MB 80281
Joomla_2.5.28-Stable-Full_Package.tar.bz2 4.46 MB 4374
Joomla_2.5.28-Stable-Full_Package.tar.gz 5.33 MB 15160

 

بهسازان هاست اولین ارائه دهنده هاست جوملا در ایران با نصب اختصاصی جوملا ، قالب های حرفه ای، ماژول، کامپوننت و فایروال حرفه ای رایگان جوملا در خدمت شما کاربران گرامی می باشد.

ثبت دامنه

ثبت دامنه

ثبت انواع دامنه ملی، دامنه بین المللی، دامنه فارسی و پسوندهای جدید دامنه

طراحی سایت

طراحی سایت

می توانیم برای شما طراحی اختصاصی انجام دهیم با گارانتی و پشتیبانی حرفه ای

میزبانی وب

میزبانی وب

هاست لینوکس، هاست نامحدود، هاست وردپرس، جوملا و هاست سی پنل

نمادهای اعتماد به بهسازان هاست

بهسازان فناوران داده نگار به شماره ثبت 549875 (بهسازان هاست) جزو معدود وب سایتهای هاستینگ و طراحی وب سایت کشور می باشد که عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، دارای نشان ملی ثبت از ستاد ساماندهی وب سایت ها و دارای نماد اعتماد الکترونکی از وزارت صنعت می باشد.

سازمان تنظیم مقررات رادیویی

نظام صنفی رایانه ای استان تهران

logo-samandehi