Calendars and Contacts تنظیماتی است که در سی پنل انجام میدهید و مشخصات اطلاعات اتصال به CalDAV و CardDAV را دیافت می نمایید.

در سی پنل به عنوان توضیحات Calendars and Contacts  نوشته شده است " To access your calendars and contacts on your personal devices, you need to configure your client to connect to CalDAV for calendars and CardDAV for contacts. " و این یعنی برای دسترسی به تقویم و لیست تماس ها از طریق دستگاه های شخصی خود لازم است تا دستگاه خود را برای اتصال به تقویم برای CalDAV و برای اتصال به لیست تماس ها برای CardDAV تنظیم نمایید.

در قسمت Manual Settings می توانید آدرس سرور، یوزر نیم و ... را مشاهده نموده در این بخش به دو صورت اتصال امن SSL و اتصال غیر امن Non-SSL/TLS اطلاعات لازم ارائه شده است که با استفاده از این مشخصات می توانید دستگاه کلاینت را تنظیم نمایید.

برخی نرم افزارها امکان شناسایی مستقیم تقویم و لیست تماس ها را ندارند و باید به صورت جداگانه آدرس CalDAV و CardDAV را به آنها داد. در قسمت "Direct URLs for Calendars and Contacts" آدرس  Calendar ، Address Book ، Shared Address Book به صورت جداگانه و به دو صورت اتصال امن SSL و اتصال غیر امن Non-SSL/TLS نمایش داده شده است که به دلخواه می توانید از هر یک استفاده نمایید.