کیمیا پارس شایانکار
کارفرما: شرکت کیمیا پارس شایانکار
تکنولوژی : PHP , Mootools
نوع سایت: وب سایت فول داینامیک
زمان طراحی: 3 هفته
آدرس سایت : www.shayankar.ir