شرکت پارت شیلر شیمی
کارفرما: شرکت پارت شیلر شیمی
تکنولوژی : PHP , Mootools
نوع سایت: وب سایت فول داینامیک
زمان طراحی: 3 هفته
آدرس سایت : www.schilerchimi.com