موتور جستجوی پزشکان پارسی
کارفرما: موتور جستجوی پزشکان پارسی
تکنولوژی : PHP , Ajax , Jquery , Java
نوع سایت: وب سایت فول داینامیک
زمان طراحی: 7 هفته
آدرس سایت : www.parsdoctor.com