سازمان مرکزی برگزاری همایشهای بین المللی
کارفرما: سازمان مرکزی برگزاری همایشهای بین المللی
تکنولوژی : PHP , Mootools
نوع سایت: وب سایت فول داینامیک
زمان طراحی: 2 هفته
آدرس سایت : www.iranexhibition.ir