شرکت ساختمانی هوشمند سازه
کارفرما: شرکت ساختمانی هوشمند سازه
تکنولوژی : PHP , Mootools
نوع سایت: وب سایت فول داینامیک
زمان طراحی: 3 هفته
آدرس سایت : www.hooshmandsazeh.com