شرکت ساختمانی هوم استون
کارفرما: شرکت ساختمانی هوم استون
تکنولوژی : PHP , Mootools , Ajax
نوع سایت: وب سایت فول داینامیک
زمان طراحی: 2 هفته
آدرس سایت : www.homestone.ir