وب سایت ارسلان فتحی پور (رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس)
کارفرما: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
تکنولوژی : PHP , Jquery , Ajax
نوع سایت: وب سایت فول داینامیک
زمان طراحی: 5 هفته
آدرس سایت : www.fathipor.com