مجله نساجی صنعت کهن
کارفرما: مجله نساجی صنعت کهن
تکنولوژی : PHP , JQury
نوع سایت: وب سایت فول داینامیک
زمان طراحی: 2 هفته
آدرس سایت : www.kohanjournal.com