صنایع کابل البرز
کارفرما: صنایع کابل البرز
تکنولوژی : PHP , Mootools
نوع سایت: وب سایت فول داینامیک
زمان طراحی: 3 هفته
آدرس سایت : www.aen-cable.com