شماره حساب

شماره کارت

نام بانک

8078009410021

6219861028190931

سامان

1991773952

6104337825929803 ملت

 کلیه حساب ها به نام سید امیرا پورمظفر می باشد.

لطفا جهت تایید پرداخت خود با شماره 02144022475 تماس حاصل نمایید.